Contact

Postal address:

Av. Alvares Cabral, 41

1250-015, Lisbon, Portugal

 

Tel. / Whatsapp: +351 961 864 967

 

Email: studio@alexkuznetsov.org
Instagram: @alexkuznetsov.artist
Youtube: Alex Kuznetsov Channel