Contact

Studio address:

Av. Álvares Cabral 41-2C

1250-018 Lisboa, Portugal

 

Tel. / Whatsapp: +351 961 864 967

 

Email: studio@alexkuznetsov.org
Instagram: @alexkuznetsov.artist
Youtube: Alex Kuznetsov Channel